Harrastushaku.fi Suomeksi

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads kulturcenters webbplats harrastushaku.fi.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Den här webbplatsen har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Överensstämmelsen av denna webbplats med tillgänglighetskraven har inte ännu utvärderats. Harrastushaku.fi ersätts år 2021 med en ny, tillgänglig webbplats. Man kommer att göra en tillgänglighetsbedömning av den nya webbplatsen innan publicering.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 17.9.2020.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras till att motsvara de observationer som gjorts om överensstämmelse med tillgänglighetskraven efter att en granskning genomförts.

Respons och kontaktuppgifter

Informeringen inom kultur-och fritidssektorn ansvarar för webbplatsens tillgänglighet, växel 09 310 1060.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Till responsblanketten

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten av digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser kontrolleras kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och hos telefonrådgivningen.

Till stadens rådgivningssidor

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande godkändes den 17 september 2020
Kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad